วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผังบัญชี

ผังบัญชีของ บริษัท อโรมาเธอราพี สปา จำักัด

1001 เงินสด
1002.1 เงินฝากระแสรายวัน 321123-5
1002.2 เงินฝากออมทรัพย์ 98765-4
1003 สินค้าคงเหลือ
1004 ภาษีซื้อ
1005 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าน
1006 ลูกหนี้กรมสรรพากร
1007 ยานพาหนะ
1008 เครื่องมือ และอุปกรณ์
1009 เครื่องใช้สำนักงาน
1010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
1011 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์
1012 ค่าเสื่อมราคาาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน
2001 เจ้าหนี้กรมสรรพากร
2002 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
2003 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย
2004 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
2005 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
2006 ภาษีขาย
3001 กำไรสะสม
3002 ทุน
4001 รายได้จากการให้บริการ
4002 รายได้อื่น
5001 ต้นทุนการให้บริการ
5002 ซื้อสินค้า
5003 ค่าน้ำมันยานพาหนะ
5004 ค่าโทรศัพท์
5005 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
5006 เงินเดือนพนักงาน
5007 ค่าล่วงเวลา
5008 โบนัส
5009 ค่าส่งเสริมการขาย
5010 ค่าน้ำประปา
5011 ค่าไฟฟ้า
5012 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
5013 ค่าสอบบัญชี
5014 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
5015 ค่าโฆษณา
5016 ค่ารับรอง
5017 เงินสมทบประกันสังคม
5018 ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
5019 ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์
5020 ค่าธรรมเนียมอื่้น
5021 ค่าอบรมสัมนา
5022 ค่าใช้่จ่ายเบ็ดเตล็ด
5023 ค่าใช้จ่ายอื่น
5024 ค่าภาษีรถ
5025 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน
5026 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
5027 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์
5028 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน
5029 ภาษีเงินได้นิติบุุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น